Eeneind

Inrichtingsplan Parallelweg

Projectinformatie

Opdrachtgever:

Locatie:

Oppervlakte:

John Stohr advies

Inrichtingsplan parallelweg, Eeneind

c.a. 2.5 h.a

Inleiding

De opdracht aan de parallelweg geeft een unieke kans om gebiedsuitbreiding toe te passen op het aansluitende natuurgebied. RE Landscape ambieert om het ontwerp vanuit de bodem aan te pakken. Zij haalt haar inspiratie uit omliggende natuurgebieden zoals de Refelingse Heide, de Gulberg en de Molenheide. Het doel hierbij is een tuin ontwerpen die rust en natuur uitstraalt en een open karakteristiek heeft.

Om aan de ruimtelijke eisen van het ontwerp te voldoen en de connectie te leggen met de aangrenzende natuur zou RE Landscape vanuit het natuurtype droge heide ontwerpen. Droge heide kent verschillende structuurelementen waarmee ontworpen kan worden. Denk hierbij aan hoog struweel, solitaire bomen, gesloten lage vegetatie, jeneverbesstruwelen en oude heide. Deze elementen zorgen ervoor dat zowel het open karakter kan worden gewaarborgd terwijl er afscherming is van bijvoorbeeld de parkeerplaats van de Intratuin. Daarnaast zorgt dit natuurtype ervoor dat er zo min mogelijk bewerkingen plaats moeten vinden in de bodem. Wat goed is voor de natuurlijke groei en het onderhoud later in het traject. Een gesloten grondbalans is hierbij het streven.

Plankaart

Principedoorsnede

De basis van de natuurontwikkeling wordt gevormd door het realiseren van reliëf waarmee een natuurlijke overgang wordt gecreëerd tussen het hoger gelegen parkeerterrein van Intratuin (op de voormalige vuilstort) en het natuurlijke zacht glooiende reliëf van de Refelingse Heide. Dit reliëf wordt ruimtelijk ondersteund door op de hogere delen het accent te leggen op een bosachtige aanplant en in de lagere delen een lage open beplanting die aansluit bij de karakteristiek van de open plekken in het aangrenzende deel van de Refelingse Heide.

De bestaande grote bomen in de zuidoost hoek worden uiteraard gehandhaafd. Direct grenzend aan het perceel/plangebied staat, voor de nieuwe woning, een grote boom op gemeentegrond. En langs het pad naar de nood-/werkuitgang van Intratuin staan enkele middelgrote bomen op grond van MRE. Al deze bomen zullen blijven staan.

Daarnaast worden er diverse nieuwe bomen aangeplant die volledig tot hun recht komen als Refelingse Heide. Door rekening te houden met de soortensamenstelling van de omgeving wordt er ingespeeld op de flora en fauna en diens eisen. Door de grond op te hogen komen de soorten op hun natuurlijke standplaats te staan: Hoog en droog.
Door dit hoogteverschil toe te passen ontstaan er meer niches voor diverse doelsoorten die in het gebied voorkomen.