Oude Ade

Polderlab Vrouwe Venne

Projectinformatie

Opdrachtgever:

Locatie:

Oppervlakte:

John Stohr Advies

Parralelweg, Nuenen

c.a. 2,5 ha.

Inleiding

Polderlab Vrouwe Venne is een gezamenlijk initiatief van Land van Ons en Universiteit van Leiden om nieuwe vormen van voedselproductie te ontwikkelen voor natte veengebieden. Samen met innovatieve ondernemers wordt onderzocht welke gewassen en teelten mogelijk zijn en hoe nieuwe voedselketens tot stand kunnen komen. Het uitgangspunt is dat de bodemdaling van het veen wordt gestopt en dat de biodiversiteit wordt vergroot.

RE Landscape kijkt naar diverse kansen en knelpunten binnen het gebied om zo tot een passend ontwerp te komen.

Plankaart

Polderlab Vrouwe Venne is een gezamenlijk initiatief van Land van Ons en Universiteit van Leiden om nieuwe vormen van voedselproductie te ontwikkelen voor natte veengebieden. Samen met innovatieve ondernemers wordt onderzocht welke gewassen en teelten mogelijk zijn en hoe nieuwe voedselketens tot stand kunnen komen. Uitgangspunt is dat de bodemdaling van het veen wordt gestopt en dat de biodiversiteit wordt vergroot.

De Universiteit van Leiden is hier in 2021 gestart met een 10-jarig onderzoeksprogramma. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van regio Holland Rijnland.

Vogelvlucht

Land van Ons heeft 32 ha grond aangekocht in de Vrouwe Vennepolder en stelt deze beschikbaar aan ondernemers en onderzoekers. Er is een projectleider aangesteld en er is een actieve vrijwillersgroep voor de projectondersteuning. Ook omwonenden en boeren zijn nauw betrokken.

Het beheer van de graslanden wordt voorlopig verzorgd door een biologische boer uit de omgeving. Gestreefd wordt naar bloemrijke en kruidenrijke graslanden en plas-drassituaties. Ook is gestart met de eerste teeltexperimenten. De komende jaren zullen geleidelijk delen van het gebied worden ingericht voor natte teelten en nieuwe gewassen. Daarvoor zal het waterpeil worden verhoogd.

Daarnaast zijn inrichtingsmaatregelen nodig voor beheer, opslag, ontvangst en educatie.

Ontwerpprincipes

Deze beelden geven een impressie van het toekomstige landschapsbeeld en een toelichting op de doelen en de aanpak van Polderlab. Belangrijke bouwstenen zijn de vier onderscheiden teeltmodules die samen een breed voedselpakket voor de regio opleveren. Voor de samenhang tussen de bouwstenen en een goede inpassing in het landschap is een aantal ruimtelijke kaders geformuleerd. Polderlab Vrouwe Venne wil een voorbeeldfunctie vervullen voor andere veengebieden. Daarom zal extra aandacht worden besteed aan ontvangst, educatie en kennisdeling. Voor het ruimtelijk ontwerp en visualisaties van RE Landscape is een bijdrage ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Veentuinderij

Op de kleigronden langs de Vennemeerweg die een lager peil houden, is ruimte voor een kleine ‘veentuinderij’ van ca. 0,8 ha. Hier kunnen op ecologische wijze arbeidsintensievere tuinbouwgewassen worden geteeld, bij voorkeur via een aanpak van ‘community supported agriculture’ (CSA).

Natte teelten

Op enkele percelen zullen grotere proefvakken worden ingericht voor natte teelten, zoals cranberry, veenmos en wilde rijst. Omdat elke teelt specifieke eisen stelt aan bodem, waterkwaliteit en waterpeil, zal per proefvak de optimale inrichting worden bepaald.

Ruggensysteem

Op enkele percelen zullen lage ruggen worden opgebracht en zullen bestaande greppels iets worden uitgediept. Na peilverhoging zullen de ruggen nog net boven water staan. Hier zullen laagblijvende bomen, struiken en eetbare kruiden worden aangeplant. Tussen de ruggen komen eetbare moeras- en waterplanten.

Graslanden en watersysteem

In het open midden van de polder worden bloemrijke en kruidenrijke graslanden ontwikkeld, met extensieve beweiding (‘strip grazing’) en hooilandbeheer. Onderzocht wordt hoe dit kan bijdragen aan de omschakeling van de huidige melkveehouderij in het veengebied naar natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Principedoorsnede