Oude Ade

Polderlab Vrouwe Venne

Projectinformatie

Opdrachtgever:

Locatie:

Oppervlakte:

Land van Ons – Circular landscapes

Vrouwe Vennepolder, Oude Ade

c.a. 32 h.a.

Inleiding

Polderlab Vrouwe Venne is een gezamenlijk initiatief van Land van Ons en de Universiteit van Leiden met als doel nieuwe vormen van voedselproductie te ontwikkelen in natte veengebieden. Samen met innovatieve ondernemers onderzoeken we welke gewassen en teelten haalbaar zijn en hoe nieuwe voedselketens tot stand kunnen komen. Ons streven is om de bodemdaling van het veen te stoppen en de biodiversiteit te vergroten in dit unieke landschap.

Bij RE Landscape streven we ernaar diverse kansen en uitdagingen binnen dit gebied te identificeren, om zo een passend tuin- en landschapsontwerp te realiseren. We hechten grote waarde aan participatie en betrekken lokale belanghebbenden bij het ontwerpproces, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan duurzame voedselontwikkeling en het behoud van dit waardevolle stuk natuurgebied.

Plankaart

Polderlab Vrouwe Venne is een gezamenlijk initiatief van Land van Ons en Universiteit van Leiden om nieuwe vormen van voedselproductie te ontwikkelen voor natte veengebieden. Samen met innovatieve ondernemers wordt onderzocht welke gewassen en teelten mogelijk zijn en hoe nieuwe voedselketens tot stand kunnen komen. Uitgangspunt is dat de bodemdaling van het veen wordt gestopt en dat de biodiversiteit wordt vergroot.

De Universiteit van Leiden is hier in 2021 gestart met een 10-jarig onderzoeksprogramma. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van regio Holland Rijnland.

Vogelvlucht

Land van Ons heeft 32 hectare grond aangekocht in de Vrouwe Vennepolder, een prachtige locatie in Zuid Holland, nabij Leiden. Deze grond wordt beschikbaar gesteld aan ondernemers en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in landschapsontwerp, tuinontwerp en het bevorderen van biodiversiteit en het kweken van nieuwe gewassen.

Het project wordt geleid door een toegewijde projectleider, en we kunnen rekenen op de actieve steun van een vrijwilligersgroep, omwonenden en boeren uit de omgeving.

Momenteel wordt het beheer van de graslanden verzorgd door een biologische boer uit de buurt, met als doel het creëren van bloemrijke en kruidenrijke graslanden en plas-drassituaties. Daarnaast zijn we begonnen met teeltexperimenten. De komende jaren zullen verschillende delen van het gebied worden omgevormd voor natte teelten en nieuwe gewassen. Hiervoor zal het waterpeil worden verhoogd.

Naast deze activiteiten zijn er ook inrichtingsmaatregelen nodig voor beheer, opslag, ontvangst en educatie binnen dit boeiende tuinontwerp- en landschapsontwerpproject in Tilburg, Brabant.

Ontwerpprincipes

Deze beelden geven een impressie van het toekomstige landschapsbeeld en een toelichting op de doelen en de aanpak van Polderlab. Belangrijke bouwstenen zijn de vier onderscheiden teeltmodules die samen een breed voedselpakket voor de regio opleveren. Voor de samenhang tussen de bouwstenen en een goede inpassing in het landschap is een aantal ruimtelijke kaders geformuleerd. Polderlab Vrouwe Venne wil een voorbeeldfunctie vervullen voor andere veengebieden. Daarom zal extra aandacht worden besteed aan ontvangst, educatie en kennisdeling. Voor het ruimtelijk ontwerp en visualisaties van RE Landscape is een bijdrage ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Veentuinderij

Op de kleigronden langs de Vennemeerweg die een lager peil houden, is ruimte voor een kleine ‘veentuinderij’ van ca. 0,8 ha. Hier kunnen op ecologische wijze arbeidsintensievere tuinbouwgewassen worden geteeld, bij voorkeur via een aanpak van ‘community supported agriculture’ (CSA).

Natte teelten

Op enkele percelen zullen grotere proefvakken worden ingericht voor natte teelten, zoals cranberry, veenmos en wilde rijst. Omdat elke teelt specifieke eisen stelt aan bodem, waterkwaliteit en waterpeil, zal per proefvak de optimale inrichting worden bepaald.

Ruggensysteem

Op enkele percelen zullen lage ruggen worden opgebracht en zullen bestaande greppels iets worden uitgediept. Na peilverhoging zullen de ruggen nog net boven water staan. Hier zullen laagblijvende bomen, struiken en eetbare kruiden worden aangeplant. Tussen de ruggen komen eetbare moeras- en waterplanten.

Graslanden en watersysteem

In het open midden van de polder worden bloemrijke en kruidenrijke graslanden ontwikkeld, met extensieve beweiding (‘strip grazing’) en hooilandbeheer. Onderzocht wordt hoe dit kan bijdragen aan de omschakeling van de huidige melkveehouderij in het veengebied naar natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Principedoorsnede