Oude Ade

Inrichtingsplan Vrouwe Venne

Projectinformatie

Opdrachtgever:

Locatie:

Oppervlakte:

John Stohr Advies

Parallelweg 16, Eeneind

c.a. 2500 m²

Inleiding

Polderlab Vrouwe Venne is een gezamenlijk initiatief van Land van Ons en Universiteit van Leiden om nieuwe vormen van voedselproductie te ontwikkelen voor natte veengebieden. Samen met innovatieve ondernemers wordt onderzocht welke gewassen en teelten mogelijk zijn en hoe nieuwe voedselketens tot stand kunnen komen. Het uitgangspunt is dat de bodemdaling van het veen wordt gestopt en dat de biodiversiteit wordt vergroot.

RE Landscape kijkt naar diverse kansen en knelpunten binnen het gebied om zo tot een passend ontwerp te komen.

Vogelvlucht

Ontwerpprincipes

Veentuinderij

Op de kleigronden langs de Vennemeerweg die een lager peil houden, is ruimte voor een kleine ‘veentuinderij’ van ca. 0,8 ha. Hier kunnen op ecologische wijze arbeidsintensievere tuinbouwgewassen worden geteeld, bij voorkeur via een aanpak van ‘community supported agriculture’ (CSA).

Natte teelten

Op enkele percelen zullen grotere proefvakken worden ingericht voor natte teelten, zoals cranberry, veenmos en wilde rijst. Omdat elke teelt specifieke eisen stelt aan bodem, waterkwaliteit en waterpeil, zal per proefvak de optimale inrichting worden bepaald.

Ruggensysteem

Op enkele percelen zullen lage ruggen worden opgebracht en zullen bestaande greppels iets worden uitgediept. Na peilverhoging zullen de ruggen nog net boven water staan. Hier zullen laagblijvende bomen, struiken en eetbare kruiden worden aangeplant. Tussen de ruggen komen eetbare moeras- en waterplanten.

Graslanden en watersysteem

In het open midden van de polder worden bloemrijke en kruidenrijke graslanden ontwikkeld, met extensieve beweiding (‘strip grazing’) en hooilandbeheer. Onderzocht wordt hoe dit kan bijdragen aan de omschakeling van de huidige melkveehouderij in het veengebied naar natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Principedoorsnede